page loader
HAQQIMIZDA

Siyasət

“PREMİUM TRANSPORT” MMC-nin SİYASƏTİ

PRİNSİPLƏR

YENİLİKÇİ VƏ ÇEVİK

MƏQSƏD, TƏSƏVVÜR VƏ TƏLƏBLƏR

MİSSİYA

“Premium Transport” MMC-nin əsas missiyası ekoloji yönümlü xidmətləri (ekoloji monitorinq, axıntı sularının təmizlənməsi, neftşlamın emalı. torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası və landşaftın bərpası və s) milli qanunvericiliyə uyğun olaraq beynəlxalq standartların tələbləri səviyyəsində keyfiyyətlə, təhlükəsiz və ətraf mühitə ziyan vurmadan yerinə yetirib müştəri məmnunluğunu təmin etməkdir. Göstərdiyimiz xidmətin effektiv idarə olunması müştəri tələblərinin ödənilməsi və bazarda mövqeymizin möhkəmlənmisinə zəmanət verir.

 

Cəmiyyətimiz ISO 9001 “Keyfiyyət idarəetmə”, ISO 14001 “Ətraf mühit idarəetmə”, OHSAS 18001 “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə” sistemlərinin daima təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün aşağıdakı meyarları rəhbər tutur:
 
  • Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik, Ekologiya və Keyfiyyətlə bağlı qanun   və normativ-hüquqi sənədlərinin bütün tələblərinə əməl etmək;
  • Müştərinin tələb və maraqlarını əsas tutaraq cəmiyyətin fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq;
  • İSO 9001, İSO 14001 və OHSAS 18001 beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun olaraq Keyfiyyət, ekologiya və təhlükəsizlik sistemlərini daima yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün müasir avadanlıqları, yeni texnika və texnologiyanı tətbiq etmək;
  • Cəmiyyətin hər üç sistem üzrə hədəfləri göstərdiyi xidmətləri keyfiyyətlə, ətraf mühitə və insan sağlamlığına ziyan vurmadan yerinə yetirmək;
  • İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirmək;
  • Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək;
  • Menecment sistemlərinin effektivliyini tələblərə uyğun olaraq daim artırmaq məqsədilə vaxtaşırı təhlil etmək;
  • Müəssisəmizin bütün işçilərini bu siyasətlə tanış etmək, siyasəti cəmiyyətin veb-səhifəsində yerləşdirmək;

 

Cəmiyyət hazırkı siyasəti fəaliyyətinin ana xətti elan edir.

“Premium Transport” MMC öz fəlaliyyətində əsas prinsiplərindən biri kimi müştəri maraqlarına istiqamətlənmiş siyasət yürüdür. Şirkət özünün bütün fəaliyyətinin planlaşdırılmasında və yerinə yetirilməsində sifarişçinin istəklərinə, tələblərinə üstünlük verilir.

“Premium Transport” MMC layihələrin həyata keçirilməsində müştəri məmnunluöunu təmin etmək üçün aşağıda meyarları rəhbər tutur:

1. Təklifin məcburiliyi. “Premium Transport” MMC öz üzərinə yаlnız zəmаnət vеrə bildiyi sаziş öhdəliklərini götürür, хidmətin yеrinə yеtirilməsi ilə bаğlı qəbul еdilmiş sifаrişi məcburi surətdə yеrinə yеtirir.

2. İstifаdənin qеyri-məcburiliyi. “Premium Transport” MMC müştərilərə öz хidmətlərini zоrlа sırımаğа çаlışmır.

3. Sеrvisin еlаstikliyi. “Premium Transport” MMC tərəfindən təklif оlunаn хidmətlər pаkеti kifаyət qədər gеnişdir: minimum zərurilərdən mаksimum məqsədəuyğunlаrа qədər.

4. Sеrvisin rаhаtlığı. “Premium Transport” MMC tərəfindən təklif оlunаn хidmətlər yаlnız müştəriyə əlvеrişli оlаn yеrdə və fоrmаdа təklif оlunur.

5. Sеrvisin tехniki аdеkvаtlığı. “Premium Transport” MMC-nin tехniki səviyyəsi istifаdə оlunаn tехnоlоgiyаlаrа uyğundur. Bu, xidmətlərin lаzımi kеyfiyyətini əldə еtmək üçün əsas şərtdir.

6. Sеrvisin infоrmаsiyа təminаtı. “Premium Transport” MMC хidmətlərin hаzırlаnmаsındа оrijinаl fikirlərin istifаdəsi üçün müştərilərdən və digər mənbələrdən əldə оlunаn məlumаtlаrı istifаdə еdir.

7. Düşünülmüş qiymət siyаsəti. “Premium Transport” MMC-nin xidmətləri yаlnız gəlir mənbəyi dеyil, həm də хidmətlərin əldə еdilməsi üçün stimul və müştərilərin еtibаrını qаzаnmаq üçün bir vаsitədir.

8. Xidmətlərin təklif оlunаn sеrvislə zəmаnətli uyğunluğu. “Premium Transport” MMC öz müştərilərinə vicdаnlа yаnаşır.

 

Bizim fəaliyyət sahəmizdə olan xidmətlərə tələblər ildən-ilə durmadan artır. Bunun fonunda müştərilərə keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi və tapşırıqları təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirmək kimi amillər prioritet məsələlərdən birinə çevrilir.

“Premium Transport” MMC müştərilərinə keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görür. Bunlardan ən əsasları layihələrin yerinə yetirilməsi zamanı qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etmək, görülən işlərdə gecikmələrə yol verməmək, bütün riskləri əvvəlcədən qiymətləndirməklə önləyici tədbirlər görməkdən ibarətdir.

Tapşırıqları təhlükəsiz yerinə yetirmək üçün şirkətin məsul işçiləri bütün işləri daimi nəzarətdə saxlayır, baş verə biləcək hadisələri və qrafikdənçıxmaları qabaqlamaq üçün tədbirlər görür, əgər belə hallar baş verərsə təcili olaraq ehtiyyat resurslar işə cəlb olunur.

Bizim məqsəd və təsəvvürlərimiz – işimizi müştərilərimizin tələblərinə uyğun, yerli və beynəlxalq keyfiyyət standartlarına müvafiq olaraq əlverişli gəlirə vaxt itirmədən ayrılmış büdcə daxilində vaxtından qabaq tamamlamaqdır. Biz öz işlərimizlə, ən yüksək texniki və təhlükəsizlik standartları üzrə dağ-mədən sektorunda Xəzər dənizi regionunda fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında “Premium Transport” MMC-ni birinci və ən yaxşı etməkdir.

Bizim missiyamız fəaliyyət sahəsində beynəlxalq standartlar üzrə səmərəli qiymətlərlə keyfiyyətli xidmətlər göstərərək müştərilərimizə rəqabət qabiliyyəti əldə etməyə yardım etməkdir. Xammalın emalı və geodeziya, dağ-mədən, partlayış işləri aparan təcrübəli şirkət kimi dağ-mədən sənayesi üçün müxtəlif növ xidmətlər və avadanlıqlar ilə təmin etməkdir.

Partnyorlar

REAL TRANSPORT
IMPROTEX
StarMining
AzPlast 2012 MMC